15 Temmuz 2020 Çarşamba
Ertuğrul Gazi'den sonra...

Enver Mıhcıoğlu

Ertuğrul Gazi'den sonra...

1876 Türkiye'si 11.827.170 kilometrekare üzerinde 64.343.000 nüfusu barındırıyordu. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bu ihtiyar devlete Avrupalılar “Türkiye” veya “Osmanlı İmparatorluğu” diyorlardı. Türklere göre ise adı sadece “Devlet-i Aliyye”, yani “Yüce Devlet” idi.

*

Kendilerininkinden başkasını devlet yerine koymayan bir zamanların Türklerinin zihniyetlerini yansıtan bir isimlendirme idi bu...

*

Hâlbuki o zamanlar mazi olmuştu... 1074’te kurulan Türkiye Devleti’nin Selçukoğulları’ndan sonra ikinci büyük-Hakanlık (imparatorluk) hânedânı Osmanoğulları idi.

*

Osmanoğulları’ndan atası Gazi Ertuğrul Bey, Ahlât çevresindeki atalar toprağını bırakmış, 1231 yılında bugünkü Bilecik-Eskişehir-Kütahya illerinin kesiştiği yöreye yerleşmişti.

*

Oğuzların, yeni adlarıyla Türkmenlerin 24 boyu içinde en soylusu ve Hakanlık boyu sayılan Kayılar’dan bir oymağın beyi idi.

*

O sırada Türkiye tahtın da, Konya’da oturan Selçuklu Sultanı Büyük Alâeddin Keykubâd, Ertuğrul Bey’e o çevreyi “yurt” olarak vermiş, kendisine Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu sınırının o kesiminin korunması ve genişletilmesi görevini tevdi etmişti.

*

Ertuğrul Bey, Söğüt kasabasını Bizanslılar’dan fethederek kendine merkez yapmıştı. Osmanoğulları’nın menşei bu idi. Selçukoğulları düştükten sonra, onların açık bıraktığı Türkiye imparatorluk tahtına hak iddia etmişler, uzun çabalardan sonra kırk beyliğe bölünmüş Anadolu’yu Selçuklular devrindeki gibi derleyip birleştirmişler, iddialarını kabul ettirmişlerdi.

*

Oğlu Osman Bey, 1300’de büyük uçbeyi olmuş, onun oğlu Sultan Orhan 1326’da Bursa’yı Bizans’tan fethederek artık gerçek bir kral hâline gelmiş, onun oğlu Birinci Sultan Murad da 1361’de Edirne’yi gene Bizans’tan fethederek imparatorluk tahtına hak kazanmıştı.

*

Onun oğlu Yıldırım Beyazıt Hân, 1396’da bütün Avrupa’nın birleşik ordu sunu Niğbolu’da mahvederek, Timuroğulları’nın Türkistan (Doğu Türk) Hakanlığından sonra dünyanın ikinci büyük devletini meydana getirmişti.

*

Onun torunu Ikinci Murad, 1447’de Timuroğlu Sultan Şâhruh’un ölümüyle, dünyanın en kudretli devletinin sahibi olmuştu.

*

Onun oğlu İkinci Mehmed, 1453’te İstanbul’u fethederek çağ değiştirmiş ve bir cihan devletinin temellerini atmıştı.

*

Onun torunu Yavuz Sultan Selim, 1517’de “Cihan Devleti”ni gerçekleştirmişti...

*

Ta ki, 1683 Viyana bozgununa kadar bu cihan devleti devam etmiş, sonra gerilemeye başlamıştı.

*

Ancak 1771’e kadar Türkiye, hâlâ dünyanın birinci devleti idi. Bu tarihten sonra İngiltere, Fransa ve Rusya çok güç kazanmışlar, Osmanlı Devleti’ni, ehemmiyet bakımından, dünya devletleri arasında 4. sıraya düşürmüşlerdi.

*

1871’e kadar Türkiye bu 4. sırayı muhafaza etmiş, bu tarihte bütün Alman devletlerinin birleşerek Almanya İmparatorluğu’nu yeniden kurmaları üzerine 5. sıraya düşmüştü...

*

1876 Türkiye'si, İngiltere, Almanya, Rusya ve Fransa’dan sonra dünyanın 5. mühim devleti idi. Onu ehemmiyet sırasıyla Avusturya-Macaristan, Çin, Birleşik Amerika, İtalya ve İspanya takip ediyordu.

*

Bu 10 devlet dışındaki devletler “büyük devlet” sayılmıyordu. Esasen 1875 dünyasında müstakil devlet sayısı 58’den ibaretti. Bugünkü kadar devlet yoktu.

*

Türkiye İmparatorluğu 1875’te Almanya, Fransa ve Rusya’dan sonra dünyanın 4. ordusuna, İngiltere ve Fransa’dan sonra dünyanın 3. donanmasına sahipti.

*

Nüfus bakımından 58 devlet içinde Çin, İngiltere ve Rusya’dan sonra 4., toprak bakımından İngiltere ve Rusya’dan sonra 3. geliyordu...

*

1876’da dünya nüfusu 1.326.427.000’den ibaretti. Bu nüfusun 1 milyar 108 milyonunu 10 büyük devlet aralarında paylaşıyorlar, diğer 48 devlete ancak 189 milyon toplam nüfus düşüyordu.

*

Dünyada sadece 8 şehrin nüfusu bir milyonu aşıyordu ve Osmanlı Devleti’nin taht şehri İstanbul bunlar arasında 5. idi...

*

1875 Türkiye'si, demiryollarının uzunluğu bakımından dünya devletleri arasında 9. ve telgraf hatlarının uzunluğu bakımından ise 5. idi.

*

Bu sırada ne Çin’de, ne Japonya’da tek kilometre ne demiryolu, ne de telgraf hattı bulunuyordu...

 

Demekki Osmanlı Devleti, modernleşiyor, çağdaşlaşıyordu... Modern ordunun, donanmanın, bakanlar kurulunun, devlet teşkilâtının kurucusu İkinci Sultan Mahmud idi.

*

1826’da bu hükümdar, kesin şekilde Batı’ya dönmeye karar vererek Türk Devleti’nin geleceğini tayin etmişti. Gerçi Üçüncü Selim 1793’te “nizâm-ı cedîd (yeni düzen) reformu ile daha önce bu kararı almış, fakat 1807’de başarısızlığını ilân ederek tahtı bırakmıştı.

*

İkinci Mahmud, Üçüncü Selim’in gerçi amca-oğlu idi ama aralarında 24 yaş fark vardı. Çocuğu da olmadığı için, Şehzâde Mahmud’u, kendi kafasına göre yetiştirmiş ve yetişmesinde çok itina etmişti. İkinci Mahmud, Üçüncü Selim’in çok daha dikkatli, azimli, kararlı bir talebesi idi.

*

1826’da eski Türkiye’ye darbeyi vurduğu zaman taviz vermedi. Yeni Türkiye’nin kurucusu oldu. Harbiye’yi, Tıbbiye’yi açtı, Mühendishâne’yi modernleştirdi. Avrupa tekniğine âit neyi faydalı gördüyse aldı. Ancak sadece teknik medeniyeti aldı. Türk'ün kültürüne dokunmadı.

*

Kanûnî Sultan Süleyman’dan, 1566’dan beri gelen pâdişâhların en büyüğü sıfatıyla 1839’da öldü. Mekânı cennet olsun.

2.01.2019 (Enver Mıhcıoğlu)

DİĞER YAZILAR

Bizde Abdülfettah es Sisi'ler yok mu?

Yürüyüş...

Aşağılık Maymunlar!

Ruhsuz kalan CHP!

Şovmen!

Barajı belki %5'e düşürecekler ama?..

Afroamerkalılar ve Filistinliler!

Heykel aklı!

Fetih ruhu!

Vazgeçmeyecekler...

Hülle!

Küresel finans sisteminin beslemeleri!

Dinde zorlama yoktur!

Antep'te devlet, gücünün yettiğine devlet!...

Peki, işimiz ne olacak?

Objektif bir Deniz Gezmiş bakışı..

Boş işler müdürü!

Şu maske meselesi!

Durum maalesef böyle...

Hainlik!

Toplum olmanın sorumluluğu!..

Vardır bunun da bir hikmeti!...

65'lik Günah keçileri...

Neredeyiz?

Mirac

Zavallılık!...

 Salgın hastalık ve kader!...

Düşmana gönderilen sinyaller...

Suriye Baasçılarının mezhebi: Nusayrilik nedir?

Türkiye Baasçıları!

Bir İslam Neferi: Hoca Ahmed Yesevi

Türkiye, İdlib'de taviz vermemelidir

Hisseli Harikalar Kumpanyası!

Maymuncuklar!

İran Mollaları başta kendi halkı olmak üzere, Şii hilâli kurmak hevesiyle Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve Yemen'i perişan etti.

Gıda güvenliği...

Ortadoğu'nu Yüz Yıl Savaşları!

Yavuz Hırsız!

Müslüman bir memlekette olmaması gereken bir yılbaşı klasiği!...

İsrail bayram ediyor!

Ben senin Cemaziyelevvelini bilirim!

Yaptırmam-Sattırmam!

Toplumun bozulması!

KHH Partisi!

İman kuşu!

Semer yarası!...

Geçti Bor'un pazarı!

18 Ekim Türkiyesi!

Yeni dünya düzeninin kodları yazılıyor!

Yeni güç dengesi

Ah şu Suriyeliler!

Barış Pınarları

Enerji fiyatı ve nüfus artış oranının çarpanı?

İstanbul Finans Merkezi!

Türk gibi başla!

Sistemi revize etmek!

Suudi'lerin patriotları!

Vicdanlara hapsedilen din!

Güvenilmeyen müttefik ABD!

Yargı bağımsızlığı!...

Çok kötü oldu, çoook!

Ekonominin son umudu 3. çeyrekte

Türkiye buna mecbur!

Tercihimiz ne olur?

Siyasî fırsatçılık

Bu işler siparişle olmazmış!...

"Günahı açıktan işlemeyin!"

Teravih Namazı

Ahmet Davutoğlu

Tökezleme devri...

Hızlı hareket etmeliyiz!

Ahmet'in öküz dediği gün!...

Altay tankı ve Kılıçdaroğlu!

Oportünist!

Söz ola baş kestire!

Onlar artık Türk oldu!

İki salkım üzüm tanesi

Edep Ya Hu…

Yanlış iş

Aktivist hareket ve kitle toplumu

Bitirin şu pitbull meselesini...

Ulusal kimliğinden soyutlanan CHP!...

CHP'de sular durulmuyor

Uyuyan fitne!...

Teşekkürler!...

1998 Adana Mutabakatı!

Bekâ meselesi!

Zorbalıktır bunun adı!

Zümre egemenliği...

Erdoğan Trump farkı!

Parti taassubu!...

Antep'in siyasal gerçekliği!

Kâbe'nin yolları bölük bölük!

İki başlı Halep düdüğü!

Asker sınırda bekliyor

Ben yaptım oldu!

Yerelde devlet belediyedir!...

Şu poşet meselesi!

Gariptir şu insanoğlu!

Ruslar ayak sürütüyor...